Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Druktemaker B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74179012.


1.2. Opdrachtgever: degene die opdracht verleent aan Opdrachtnemer tot het leveren van diensten en/of goederen.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Opdracht nemer als opdrachtnemer.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Opdrachtnemer spant zich in om overeenkomsten zorgvuldig en tijdig uit te voeren. De verplichtingen van Opdrachtnemer gelden als inspanningsverplichting.


3.2. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige en complete aanlevering van materialen en informatie die Opdrachtnemer nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst.

4. Intellectuele rechten

4.1. Tenzij anders overeengekomen berusten intellectuele rechten, waaronder auteursrechten, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontstaan, bij Opdrachtnemer.


4.2. Opdrachtgever verkrijgt na betaling een licentie op bij Opdrachtnemer berusten de tijdens de uitvoering van de overeenkomst tot stand gekomen rechten tot gebruik daarvan conform de overeenkomst.


4.3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot intellectuele eigendom op door Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst verstrekte materialen en gegevens.


4.4. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever met betrekking tot aanspraken van derden op door Opdrachtnemer geleverde diensten en producten, voor zover het gebruik daarvan binnen het overeengekomen gebruik valt.

5. Duur en beëindiging

5.1. De geldigheid van aanbiedingen is beperkt tot 4 weken na datum aanbieding, tenzij anders vermeld.


5.2. Overeenkomsten die naar hun karakter een verlengbare looptij van een jaar hebben, zoals bijvoorbeeld hostingovereenkomsten, worden stilzwijgend steeds met een jaar verlengd. De opzegtermijn voor dergelijke overeenkomsten is één maand.

6. Betaling

6.1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

7 Annulering

7 .1. Wanneer opdrachtgever annuleert binnen 5 werkdagen voor een draaidag of oplevering van de opdracht, dan wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.


7.2. Wordt binnen 48 uur geannuleerd, dan wordt 100% van de uren van de geannuleerde dag gefactureerd.


7.3. Eventuele onkosten door een annulering binnen 5 werkdagen kunnen ook 100% in rekening gebracht worden.


7.4. Als de opdrachtgever de geaccordeerde opdracht of aspecten in de offerte geheel of gedeeltelijk annuleert, is de opdrachtnemer gerechtigd om daarvoor gemaakte uren of klaargemaakte zaken volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8. Persoonsgegevens

8.1. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van haar klanten conform de wettelijke regelingen, een en ander zoals verwoord haar privacyverklaring.


8.2. Voor zover Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt in opdracht van Opdrachtgever, wordt daartoe op verzoek van Opdrachtgever een verwerkersovereenkomst gesloten.

9. Overmacht

9.1. In geval Opdrachtnemer haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege overmacht, waaronder stroomstoringen, netwerkstoringen en enig ander falen van toeleveranciers, is zij niet aansprakelijk voor ten gevolge daarvan geleden schade.

10. Reclames

10.1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na ontdekking daarvan aan Opdrachtnemer schriftelijk worden medegedeeld, bij gebreke waarvan het recht op reclame vervalt.


10.2. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst is uitgevoerd.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot twee maal het factuurbedrag ex btw dat in het kader van de overeenkomst in rekening is gebracht. Voor meerjarige overeenkomsten geldt een beperking tot tweemaal het bedrag dat jaarlijks in rekening wordt gebracht. Voor beide gevallen geldt een absoluut maximum van € 2.500,-.


11.2. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot winstderving en aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens derden, wordt uitgesloten.


11.3. Aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen vanwege het gebruik ter uitvoering van de overeenkomst van door Opdrachtgever geleverde materialen en informatie wordt uitgesloten.

12. Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1. Het Nederlandse recht is van toepassing.


12.2. De rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting van anderen bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.